ГИШҮҮНЭЭР ЭЛСЭХ

Ассоциацийн гишүүн болохыг хүсэгч нь ассоциацийн зорилго, үйл ажиллагааны зарчим, дүрмийг хүлээн зөвшөөрч байгаагаа илэрхийлж, ассоциацийн оффист биеэр ирж, гишүүний бүртгэлийн маягтыг бөглөснөөр бүртгэлд хамрагдана.

Гишүүнээр элсүүлэх асуудлыг дүрэм болон гишүүнчлэлийн журамд заасны дагуу Удирдах зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэж шийдвэрлэнэ.