card

ГИШҮҮНЭЭР ЭЛСЭХ

Ассоциацийн гишүүн болохыг хүсэгч нь ассоциацийн зорилго, үйл ажиллагааны зарчим, дүрмийг хүлээн зөвшөөрч байгаагаа илэрхийлж, ассоциацийн оффист биеэр ирж, гишүүний бүртгэлийн маягтыг бөглөснөөр бүртгэлд хамрагдана.

Гишүүнээр элсүүлэх асуудлыг дүрэм болон гишүүнчлэлийн журамд заасны дагуу Удирдах зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэж шийдвэрлэнэ.