card

АЖЛЫН АЛБА

Ажлын алба нь Удирдах зөвлөлийн шийдвэрийг биелүүлэх, ассоциацийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж ажилладаг. Ажлын албаны үйл ажиллагааг Гүйцэтгэх захирал удирддаг.

Гүйцэтгэх захирал. У.Тамир

У.Тамир нь Харилцаа холбоо, өргөн нэвтрүүлэг, хэвлэл мэдээллийн чиглэлээр 35 жил ажиллаж байна. Үүнээс бодлого, зохицуулалтын чиглэлээр 25 жил ажилласан.

Цахилгаан холбооны инженер, Техникийн болон удирдахуйн ухааны магистр, Удирдлагын Академийн докторант