card

АЖЛЫН АЛБА

Ажлын алба нь Удирдах зөвлөлийн шийдвэрийг биелүүлэх, ассоциацийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж ажилладаг. Ажлын албаны үйл ажиллагааг Гүйцэтгэх захирал удирддаг.

Гүйцэтгэх захирал. У.Тамир, Мэдээлэл холбооны операторуудын ассоциацийн гүйцэтгэх захирал